Athletes

Biathlon

Iliev Ventsislav
Iliev Ventsislav
Anev Krasimir
Anev Krasimir
Iliev Vladimir
Iliev Vladimir
Vasilkovski Evgeni
Vasilkovski Evgeni

Alpine Skiing

Pavlov Dimitar
Pavlov Dimitar
Tafkov Borislav
Tafkov Borislav
Handzhhiev Yanko
Handzhhiev Yanko
Laskin Aleksandar
Laskin Aleksandar
Handzhhieva Vanya
Handzhhieva Vanya
Gogova Marina
Gogova Marina
Bobocheva Elizabetha
Bobocheva Elizabetha
Slaveva Desislava
Slaveva Desislava

Cross Country Skiing

Stoyanov Daniel
Stoyanov Daniel
Tsinzov Veselin
Tsinzov Veselin
Kapudzhiev Radostin
Kapudzhiev Radostin

Ski Orienteering

Donchev Peyo
Donchev Peyo
Barev Stoyan
Barev Stoyan
Belomazhev Stanimir
Belomazhev Stanimir
Grigorova Antoniya
Grigorova Antoniya